Scientific and Pedagogical Support for Future Primary School Teachers during Teaching Practice

Authors

DOI:

https://doi.org/10.34142/2709-7986.2022.27.1.07

Keywords:

Future Teachers, Scientific and Pedagogical Support, Professional Potential, Teaching Practice, Primary School, Professional Growth

Abstract

Considering the current reality, when the state needs highly qualified and creative specialists, the problem of scientific and pedagogical support for future primary school teachers’ professional growth during teaching practice is becoming increasingly important.

The purpose of the research is to substantiate theoretically the scientific and pedagogical support for future primary school teachers’ professional growth during teaching practice.

Methodology. A retrospective analysis of the process of future primary school teachers’ professional growth has been used. We have found that the process of professional growth becomes more effective if certain pedagogical conditions of students’ teaching practice are created and implemented. They facilitate the development of future specialists’ desire and readiness for faithful implementation of their professional duties, professional competence and important personal qualities development, the ability to self-educate, etc. The basis for our research was scientific and pedagogical studies relevant to future primary school teachers’ professional growth during teaching practice.

Results. The essence of the concepts “scientific and pedagogical support”, “professional potential” has been defined. The main tasks of future teachers’ preparation for future pedagogical activity with orientation on their professional growth as well as professional potential components and the factors having an impact on their formation and realization have been characterized. It has been determined that teaching practice creates ample opportunities for future teachers’ personal abilities purposeful development, the desire for creativity through their systematic involvement in the various activities of a modern primary school teacher.

The directions in which scientific and pedagogical support for future primary school teachers is implemented during the experimental teaching practice “A Day at School” have been stated. It has been defined that the system of creative scientific and pedagogical support for future teachers’ practical training deals with an introduction to pedagogical activities, adaptation to the professional skill requirements since the 1st year of study, professional self-realization, and pedagogical credo approval in the final year of study.

Conclusions. Future primary school teachers’ scientific and pedagogical support during teaching practice deals with preparation for practical pedagogical activities, providing scientific and methodological assistance (both University and school teachers). Teaching practice ensures future specialists deepen and expand professional knowledge and skills, revealing their professional potential and facilitating professional growth in general.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Iryna Nebytova, H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Kharkiv, Ukraine.

Ph. D. in Education, Lecturer, Department of Primary and Professional Education, H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Ukraine.

References

Babanskyi, Yu. K. (1984) Optimizaciya pedagogicheskogo processa (v voprosah i otvetah) [Optimization of the pedagogical process (in questions and answers)]. Radianska shkola.

Barysheva, O. (2001). samovyznachennia ta samorealizatsiia yak motyv uchasti starshoklasnykiv u hurtkovii roboti [Self-determination and self-realization as a motive for high school student’s participation in group work]. (PhD Thesis). G.S. Kostiuk Institute of Psychology of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine, Kyiv.

Derkach A., & Zazykin V. (2003). Akmeologiya [Acmeology]. SPb: Piter.

Dernova, M. H. (2014). Dualna model vyshchoi profesiinoi osvity doroslykh: yevropeiskyi dosvid [Work-Based Learning Model in University: European Practices]. Osvita doroslykh: teoriia, dosvid, perspektyv, 2(9), 137-145. http://nbuv.gov.ua/UJRN/OD_2014_2_19

Dolynska, L.V. (2005). Psykholoho-pedahohichni umovy efektyvnoi vzaiemodii vykladachiv i studentiv v umovakh tradytsiinoi osvity [Psychological and pedagogical conditions for effective interaction between teachers and students in traditional education]. Naukovi zapysky Instytutu psykholohii imeni H.S. Kostiuka APN Ukrainy, 26(2), 8–11.

Dovzhenko, T.O. (Ed.). (2020). Metodychni rekomendatsii do provedennia eksperymentu «Shkola profesiinoho zrostannia» (Den u shkoli) dlia zdobuvachiv pershoho (bakalavrskoho) rivnia vyshchoi osvity zi spetsialnosti 013 – Pochatkova osvita [Methodical recommendations for the experiment "School of professional growth" (Day at school) for applicants for the first (bachelor's) level of higher education in specialty 013 – Primary education]. Kharkiv: PP «Styl-Yzdat».

Dubaseniuk, O.A. (2014). Profesiina pedahohichna osvita: stanovlennia i rozvytok pedahohichnoho znannia [Professional pedagogical education: formation and development of pedagogical knowledge]. Vidavnictvo ZHDU іmenі І. Franka. http://eprints.zu.edu.ua/14334/1/%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82.pdf

Fomin, E.N. (2012). Diversifikaciya instituta nastavnichestva kak potencial uspeshnoj adaptacii molodogo specialista [Diversification of the institution of mentoring as a potential for successful adaptation of a young specialist]. Srednee professional'noe obrazovanie, 7, 6-8.

Gavrysh, I., & Dotsenko, S. (2021). Critical Thinking Development of Primary School Pupils by Means of Inventive Problems. Educational Challenges, 26(1), 28-40. https://doi.org/10.34142/2709-7986.2021.26.1.03

Ivanchenko, A.V., Dubaseniuk, O.A., Sbruieva, A.A., Antonova, O.Ie. (2005). Pedahohichna praktyka [Pedagogical practice]. Zhytomyrskyi derzhavnyi universytet imeni Ivana Franka. https://core.ac.uk/download/pdf/12086969.pdf

Markov, V.N. (2005). Professional'nyj potencial i zona blizhajshego professional'nogo razvitiya. In Akmeologicheskoe issledovanie potenciala, rezervov i resursov cheloveka (pp. 75-88). Publishing House “RAGS”.

Martishina, N. (2009). Stanovlenie i razvitie tvorcheskogo potenciala pedagoga v sisteme nepreryvnogo pedagogicheskogo obrazovaniya [Formation and development of creative potential of the teacher in the system of continuous pedagogical education]. (PhD Thesis). Ryazanskij gosudarstvennyj universitet imeni S.A. Esenina, Ryazan.

Martyniuk, І. (1996). Tvorchyi potentsial i samorealizatsiia osobystosti [Creative potential and self-realization of the individual]. Psykholohiia i pedahohika zhyttietvorchosti.

Masalimova, A.R. (2012). Model' kompetencij sovremennogo nastavnika. Professional'noe obrazovanie v Rossii i za rubezhom, 4(8), 104-108.

Meshko, H.M. (2010). Vstup do pedahohichnoi profesii [Vstup do pedahohichnoi profesii]. K.: Akademvydav.

Onyshchenko, V.I. (2012). Shliakhy formuvannia tvorchoho potentsialu maibutnoho vchytelia pochatkovykh klasiv u protsesi fakhovoi pidhotovky [Ways of forming the creative potential of the future primary school teacher in the process of professional training]. Pedahohichni nauky: teoriia, istoriia, innovatsiini tekhnolohi, 7(25), 397-403. https://pedscience.sspu.sumy.ua/jornal/jornal_2012_7/html5forpc.html?page=0

Ovchinnikov, V. (1974). Nauchno-tekhnicheskij progress i razvitie tvorcheskogo potenciala rabotnika proizvodstva [Scientific and technological progress and development of the creative potential of the production worker]. LGU.

Pochebut, L. (1979). Nekotorye osobennosti nastavnichestva na proizvodstve [Some features of mentoring in the workplace]. LGU.

Podymova, L. (2012). Psihologo-pedagogicheskaya innovatika: lichnostnyj aspekt [Psychological and pedagogical innovation: personal aspect]. Prometej. https://studfile.net/preview/6210668/

Prokopiv, L.M., Dovbenko, S.Iu., & Sydoruk, O.M. (Eds). (2015). Metodychni rekomendatsii do provedennia pedahohichnoi praktyky napriamu pidhotovky 5.01010201 «Pochatkova osvita» [Methodical recommendations for pedagogical practice in the direction of training 5.01010201 "Primary education"]. Ivano-Frankivskyi koledzh DVNZ «Prykarpatskyi natsionalnyi universytet imeni Vasylia Stefanyka. https://ifk.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/8/2018/04/ped_prakt.pdf

Raievskyi, R.T., & Kanishevskyi, S.M. (2010). Profesiino-prykladna fizychna pidhotovka studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv [Professional-applied physical training of students of higher educational institutions]. Nauka i tekhnika. http://storage.library.opu.ua/online/111/4/book-2010.pdf

Downloads

Published

2022-04-04

How to Cite

Nebytova, I. (2022). Scientific and Pedagogical Support for Future Primary School Teachers during Teaching Practice. Educational Challenges, 27(1), 80-91. https://doi.org/10.34142/2709-7986.2022.27.1.07

Issue

Section

ORIGINAL ARTICLES