(1)
Hrona, N.; Vyshnyk, O.; Pinchuk, I. Soft Skills Development in Future Primary School Teacher’s Training. EdCh 2022, 27, 79-90.