Ukrainian Identity Development in the Education System in the Conditions of Martial Law in Ukraine

Authors

DOI:

https://doi.org/10.34142/2709-7986.2023.28.1.13

Keywords:

Ukrainian National Identity, Ukrainian Values, European Values, Martial Law, Educators’ Security Function, Functions of Educators

Abstract

The article is devoted to the actual problem of modern Ukrainian pedagogy – the national identity development. The purpose of the article is to identify the peculiarities of the national identity development in education in the conditions of war and to suggest the ways to strengthen this process.

The research methodology is systemic, activity, cultural, axiological approaches. Research methods are: theoretical analysis of sources, generalization of experience, synthesis.

Results. The Ukrainian identity is the result of national-patriotic education and a component of national security. The peculiarities of the national identity development in the Ukrainian system of education in martial law are revealed: the need for simultaneous development of Ukrainian and European values, attention to the value of life and continuing education in war, respect for human rights. The ways to strengthen the national identity development in the education system include are: official restoration of educational function of teachers in all regulatory documents; emphasis on education which is based on national and European values; teaching educators to perform their new functions – security function, information function, social assistance, social education of parents and the community; official clarification in regulatory documents of the definition of educators’ security function; normalization of the definition of a safe educational environment in martial law; introduction of the Declaration of School Safety into the education system, the Ukrainian Charter of a Free Person into the education system; the participation of students in volunteer activities; compliance of all stages of the educational process with the idea of national identity formation.

Conclusion. The peculiarities of the national identity development and the ways to strengthen the national identity development today are very important. The prospects for further research are to identify the effectiveness of new ways of the Ukrainian identity development.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Iryna Trubavina, H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Kharkiv, Ukraine.

Doctor of Sciences (Pedagogy), Ph.D. in Pedagogy, Full Professor, Associate Professor, H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Alchevskyh Str., 29, Kharkiv, Ukraine.

Oleksandr Cherednychenko, Yaroslav Mudryi National Law University, Kharkiv, Ukraine.

Ph.D. in Economics, Professor, Associate Professor, Yaroslav Mudryi National Law University, Pushkinska Str., 77, Kharkiv, Ukraine.

Nadiia Oliinyk, I. Horbachevsky Ternopil National Medical University of Ministry of Health of Ukraine, Ternopil, Ukraine.

Ph.D. in Pedagogy, Associate Professor, I. Horbachevsky Ternopil National Medical University of Ministry of Health of Ukraine, Maidan Voli, 1, Ternopil, Ukraine.

Kirill Nedria, Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs, Dnipro, Ukraine.

Ph.D. in History, Associate Professor, Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs, Haharina Str., 26, Dnipro, Ukraine.

References

Akulenko, L., Balakirieva, O., Volosevych, I., Dmytruk, D., Kostiuchenko, T., Latsyba, I., Pavlova, D., & Shurenkova, A. (2020). Svitove doslidzhennia tsinnostei 2020 v Ukraini [World Values Survey 2020 in Ukraine]. Ukrainskyi tsentr yevropeiskoi polityky. https://ucep.org.ua/wp-content/uploads/2020/11/WVS_UA_2020_report_ WEB.pdf [in Ukrainian].

Briukhovetskyi, V., Shavrylyshyn, B., Hluzman, S., Dziuba, I., Horbulin, V., Huzar, L., Marynovych, M., Popovych, M., Sverstiuk, Ye., Skurativskyi, V., & Yukhnovskyi, I. (2012, December 1). Ukrainska Khartiia vilnoi liudyny [Ukrainian Charter of the Free Person]. Initsiatyvna hrupa «Pershoho hrudnia». http://1-12.org.ua/ukrajinska-khartija-vilnoji-liudyny [in Ukrainian].

Bryndza, V. (2017, October 23). «Chy my pryrecheni? Shcho potribno znaty pro tsinnosti ukraintsiv ta yikh zminu» [“Are we Doomed? What You Need to Know about the Values of Ukrainians and Their Change”]. Ukrainska pravda. https://life.pravda.com.ua/columns/2017/10/23/227073/ [in Ukrainian].

Dubyna, M., & Rudenko, Yu. (2006). Patriotychne vykhovannia molodi [Patriotic Education of Youth]. Osvita Ukrainy – Education of Ukraine, 8, 5-7 [in Ukrainian].

Honskyi, V. (2001). Patriotyzm yak osnova suchasnoho vykhovannia ta ideolohii derzhavy [Patriotism as the Basis of Modern Education and Ideology of the State]. Ridna shkola – Native school, 2, 9-14 [in Ukrainian].

Hrushevskyi, M. (1991). Pro Ukrainsku movu i ukrainsku shkolu [About Ukrainian language and Ukrainian school]. Kyiv [in Ukrainian].

INEE. (2018). Conflict Sensitive Education – online course [Online course]. https://spherestandards.org/online-courses/conflict-sensitive-education-online-course/

Levchenko, K.B., Panоk, V.H., & Trubavina, I.M. (Eds.). (2015). Sotsialno-pedahohichna ta psykholohichna dopomoha simiam z ditmy v period viiskovoho konfliktu [Socio-Pedagogical and Psychological Assistance to Families with Children During the Military Conflict]. Ahenstvo “Ukraina” [in Ukrainian].

Okushko, T. K., Petrochko, Zh. V., Kyrychenko, V. I., Kharchenko, N. V., Pashchenko, O. V., & Sokol, L. M. (2018). Osobystisno oriientovani tekhnolohii natsionalno-patriotychnoho vykhovannia uchnivskoi molodi u hromadskykh obiednanniakh [Personally Oriented Technologies of National-Patriotic Education of Student Youth in Public Associations]. Imeks-LTD. http://lib.iitta.gov.ua/711696/ [in Ukrainian].

Opanasenko, Y., & Novikova, V. (2022). Distance Learning in Higher Education: The Experience of the Covid-19 Pandemic and War in Ukraine. Educational Challenges, 27(2), 151-168. https://doi.org/10.34142/2709-7986.2022.27.2.11

Petrovskyi, O. M., Mysyk, V. S., Vitenko, I. M., Kohut, O. I., Shainiuk, Yu. Ch., Mahera, T. V., Polianskyi, F. I., Kostiuk, S. V., Stryivus, N. B., & Herasymchuk, H. I. (Eds.) (2022). Formuvannia natsionalnoi identychnosti ukraintsia cherez tsinnosti Ukrainskoi Khartii vilnoi liudyny. Naukovyi, metodychnyi, informatsiinyi zbirnyk Ternopilskoho oblasnoho komunalnoho instytutu pisliadyplomnoi pedahohichnoi osvity [Formation of the National Identity of a Ukrainian Through the Values of the Ukrainian Charter of a Free Man. Scientific, Methodical, Information Collection of the Ternopil Regional Communal Institute of Postgraduate Pedagogical Education]. Ternopil [in Ukrainian].

Pro povnu zahalnu seredniu osvitu [On Complete General Secondary Education] (2020). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text [in Ukrainian].

Pro pravovyi rezhym voiennoho stanu [On the Legal Regime of Wartime] (2015). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text [in Ukrainian].

Prokopenko, I. F., & Trubavina, I. M. (Eds.) (2020). Theory and Practice of Future Teacher’s Training for Work in New Ukrainian School. Prague: OKTAN Print.

Siavavko, Ye. I. (1974). Ukrainska etnopedahohika v yii istorychnomu rozvytku [Ukrainian Ethnopedagogy in Its Historical Development]. Kyiv [in Ukrainian].

Sievastianova, O.A. (2018). Natsionalne vykhovannia suchasnoi molodi v osvitnomu prostori [National Education of Modern Youth in the Educational space.]. In Priorytety rozvytku pedahohichnykh ta psykholohichnykh nauk u XXI stolitti: zbirnyk naukovykh robit uchasnykiv mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii [Priorities of the Development of Pedagogical and Psychological Sciences in the 21st century] (pp. 91-94). Odesa [in Ukrainian].

Stelmakhovych, M.H. (1997). Ukrainska narodna pedahohika [Ukrainian Folk Pedagogy]. IZMN [in Ukrainian].

Stepyko, M.T. (2011). Ukrainska identychnist: fenomen i zasady formuvannia [Ukrainian Identity: Phenomenon and Principles of Formation]. NISD [in Ukrainian].

Trubavina, I. M., Cherednychenko, O. Yu., & Nedria, K. M. (2022). Robota pedahohichnykh pratsivnykiv ZZSO z vnutrishno peremishchenymy ditmy v umovakh viiny [The Work of Pedagogic Workers of ZZSO with Internally Displaced Children in the Conditions of War]. In Ya. A. Komenskyi – fundator naukovoi pedahohiky (z nahody 430-richchia vid dnia narodzhennia vydatnoho pedahoha) : materialy VII Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi onlain-konferentsii z mizhnarodnoiu uchastiu [Ya. A. Komensky – the founder of scientific pedagogy (on the occasion of the 430th anniversary of the birth of the outstanding pedagogue), Proceedings of the 7th All-Ukrainian Scientificand Practical Conference]. Uman [in Ukrainian].

Trubavina, I., Cherednychenko, O., Oliinyk, N., & Nedria, K. (2022). Justification of the Educators’ New Professional Functions under the Conditions of Martial Law. Educational Challenges, 27(2), 199-215. https://doi.org/10.34142/2709-7986.2022.27.2.14

Trubavina, I., Karaman, O., Kamenova, D., Stepanenko, V., & Yurkiv, Y. (2021). A Research on Transformation of Social Wellbeing and Life Attitudes in Students from the Occupied Territories and the Demarcation Line at Relocated Higher Education Institutions from the East of Ukraine. SHS Web Conf. Second International Conference on History, Theory and Methodology of Learning (ICHTML 2021). Learning Methodology, 104, 03010. https://doi.org/10.1051/shsconf/202110403010

Trubavina, I.M., & Nedria, K.M. (2022). Ukrainotsentryzm yak osnova naukovo-pedahohichnykh doslidzhen i pedahohichnoi diialnosti [Ukrainocentrism as the Basis of Scientific and Pedagogical Research and Pedagogical Activity]. In V. Chernyak et al. (Eds.), Innovatsii v suchasnii osviti: ukrainskyi ta svitovyi kontekst: materialy Mizhn. nauk.-prakt. konf., (Ternopil, 09-10 cherv., 2022) [Innovations in modern Education: Ukrainian and world context: materials of Internationally scientific-practical. conf., (Ternopil, June 09-10, 2022)] (pp.46-47). Ternopil: TRIPPE Publishing Center [in Ukrainian].

UNICEF. (2016). Conflict Sensitivity and Peacebuilding Programming Guide (November 2016). https://www.unicef.org/media/59156/file

Vyshniak, M. (2001). Patriotychne vykhovannia uchniv za dopomohoiu ukrainskoi movy ta literatury [Patriotic Education of Students with the Help of Ukrainian Language and Literature]. Ridna shkola – Native School, 9, 25-28 [in Ukrainian].

Zhurba, K. O., Bekh, I. D., Dokukina, O. M., Fedorenko, S. V., & Shkilna, I. M. (2019). Natsionalno-kulturna identychnist u stanovlenni pidlitka [National and Cultural Identity in the Formation of a Teenager]. Imeks-LTD. http://lib.iitta.gov.ua/718615/ [in Ukrainian].

Downloads

Published

2023-04-28

How to Cite

Trubavina, I., Cherednychenko, O., Oliinyk, N., & Nedria, K. (2023). Ukrainian Identity Development in the Education System in the Conditions of Martial Law in Ukraine. Educational Challenges, 28(1), 161-174. https://doi.org/10.34142/2709-7986.2023.28.1.13

Issue

Section

ORIGINAL ARTICLES