Concept Content and Structure of Self-Educational Competence of School Students in the Modern Educational Space

Authors

DOI:

https://doi.org/10.34142/2709-7986.2022.27.2.09

Keywords:

Competence, Competence Approach, Self-Education, Self-Educational Activity, Self-Educational Competence, Self-Development

Abstract

Purpose is to characterize the self-educational competence of the individual as a key one in the modern educational space and to reveal the essence and distinguish the structural components of the self-educational competence of school students.

Methodology. The study used the terminological analysis – provides the development of the concepts of competence approach, competence, self-educational competence;  a general scientific method that facilitated the analysis and systematization of scientific and methodological literature (regarding study of the concept of the competence approach and  approaches to determining the self-educational competence of an individual),  comparison (studying the components of self-educational competence); comparative method – was the basis for comparing the interpretation of the essence of the self-education of students.

Results. In the course of the study, such concepts as "competence approach", "competence", "self-educational competence" were analyzed as key. Approaches to the interpretation of self-educational competence of schoolchildren (activity, personal and integrative) are highlighted and summarized. Views on the understanding of the structure of self-educational competence of schoolchildren are systematized and compared. A refined definition of the self-educational competence of schoolchildren based on the integrative approach is proposed. The conducted analysis of psychological and pedagogical research provides grounds for delineating the components of self-educational competence of schoolchildren are considered.

Conclusions. The self-educational competence of a student of a general secondary education institution is understood as the personality’s integrated quality, which is determined in a certain way by systematized knowledge, self-educational abilities, and skills; focus on life-long learning, motives, and aspiration for self-educational activities; formed self-control skills and reflection, self-evaluation of educational activities. The components of the structure of the school student’s self-educational competence are: motivational-value, substantive-procedural, and control-reflective.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Iryna Maistriuk, H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Kharkiv, Ukraine.

Ph.D. Student, Department of Education and Innovative Pedagogy, H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, 61128, 2 Valentynivska St., Kharkiv, Ukraine.

Nataliia Ponomarova, H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Kharkiv, Ukraine.

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Professor at the Department of Informatics, Dean of the Faculty of Physics and Mathematics, H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, 2 Valentynivska St., 61128, Kharkiv, Ukraine.

References

Avsheniuk, N.M., Desiatov, T. M., Diachenko, L. M., Postryhach, N. O., Pukhovska, L. P., & Sulyma, O.V. (2014). Kompetentnisnyi pidkhid do pidhotovky pedahohiv u zarubizhnykh krainakh: teoriia ta praktyka [A Competent Approach to the Training of Teachers in Foreign Countries: Theory and Practice]. Kirovohrad: Imeks-LTD [in Ukrainian].

Bets, I.O. (2012). Pedahohichni umovy formuvannia naukovo-doslidnytskoi kompetentnosti maibutnikh ofitseriv-prykordonnykiv [Pedagogical Conditions for the Formation of Scientific and Research Competence of Future Border Guards]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Pedahohika. Sotsialna robota, 25, 35–38 [in Ukrainian].

Bilousova, L.I., & Kyselova, O.B. (2019). Kompetentnist samoosvity maibutnoho pedahoha: vid teorii do praktyky. Kharkiv [in Ukrainian].

Boiko, O.V. (2013). Sutnist formuvannia liderskoi kompetentnosti maibutnikh ofitseriv u VVNZ [Essence Development of Leadership Competence of Officers in HMEI]. Viiskova osvita: zb. nauk. pr. Natsionalnoho universytetu oborony Ukrainy, 2, 32–42 [in Ukrainian].

Borovynska, I.Ye. (2017). Do psykholohichnoho rozuminnia poniat «uspikh», «uspishnist», «zhyttievyi uspikh», «zhyttieva uspishnist» [To the Psychological Understanding of The Notion "Success", "Successfulness", "Life Success", "Life Successness"]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia "Psykholohichni nauky", 3(2), 142-148. https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/507394.pdf

Bryukhanova, H. (2022). Analysis of Basic Education Concepts in Ukraine and Canada (in the Field “Advertising and Public Relations”). Educational Challenges, 27(1), 47-56. https://doi.org/10.34142/2709-7986.2022.27.1.04

Bukhlova, N.V. (2008). Sutnisnyi zmist poniattia «Samoosvitnia kompetentnist» [Essential Content of the Concept of "Self-Educational Competence"]. Naukova skarbnytsia osvity Donechchyny, 1, 4 [in Ukrainian].

Burba, N.O. (2018, August 2). Formuvannia samoosvitnoi kompetentnosti uchniv – odyn z naivazhlyvishykh faktoriv uspishnoho navchannia [Formation of Self-Educational Competence of Students is One of the Most Important Factors of Successful Learning]. TOV «Vseosvita». https://vseosvita.ua/library/formuvanna-samoosvitnoi-kompetentnosti-ucniv-odin-z-najvazlivisih-faktoriv-uspisnogo-navcanna-33320.html [in Ukrainian].

Burluka, O.V. (2005). Samoosvita osobystosti yak sotsiokulturne yavyshche [Self-Education of the Individual as a Socio-Cultural Phenomenon] [Thesis in Pedagogy, Kharkivska derzh. akademiia kultury]. Kharkivska derzh. akademiia kultury [in Ukrainian].

Derzhavnyi standart bazovoi serednoi osvity [State Standard of Basic Secondary Education] (2021). https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-deyaki-pitannya-derzhavnih-standartiv-povnoyi-zagalnoyi-serednoyi-osviti-i300920-898

Development of Education in Austria 2013/2014. (2015). www.bmbwk.gv.at

Dovmatovych, N.H. (2014). Samoosvitnia kompetentnist maibutnikh fakhivtsiv u pedahohichnii teorii [Future Specialist’s Self-Educational Competence in Pedagogical Theory]. Pedahohichnyi protses: teoriia i praktyka, 3, 18-22. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/pptp_2014_3_5.pdf

Dubaseniuk, O.A. (2010). Kompetentnisnyi pidkhid u profesiinii pidhotovtsi vchytelia. In O.S. Bereziuk, L.O. Hlazunova (Eds.), Formuvannia estetychnoi kompetentnosti osobystosti zasobamy narodoznavstva: zb. nauk. prats molodykh doslidnykiv (pp. 10-16). Vyd-vo ZhDU im. I. Franka [in Ukrainian].

Dubinka, M.M. (2019). Samoosvita osobystosti maibutnoho fakhivtsia yak vyshcha forma yoho samovyrazhennia [Self-education of the Personality of the Future Specialist as the Highest Form of his Expression]. Pedahohika formuvannia tvorchoi osobystosti u vyshchii i zahalnoosvitnii shkolakh, 62(2), 65-70. http://pedagogy-journal.kpu.zp.ua/archive/2019/62/part_2/15.pdf [in Ukrainian].

Haida, V.Ya. (2019). Struktura samoosvitnoi kompetentnosti uchniv zakladiv zahalno I serednoi osvity [The Structure of Self-Educational Competence of Students of General and Secondary Education Institutions]. Innovatsiina Pedahohika, 17(2), 83-86. https://doi.org/10.32843/2663-6085-2019-17-2-18 [in Ukrainian].

Hrybanova, O. Ye. (2019). Formuvannia sotsialnoi kompetentnosti maibutnikh ekonomistiv u protsesi profesiinoi pidhotovky v koledzhi [The Development of Social Competence of Future Economists in the Process of Their Professional Training in College] [Ph.D. Thesis in Pedagogy, Zaporizhzhia National University]. Zaporizhzhia National University [in Ukrainian].

Hrynevych, L.M. (2016) Nova ukrainska shkola: kontseptualni zasady reformuvannia serednoi shkoly [New Ukrainian School: Conceptual Foundations of Secondary School Reform]. Ministerstvo osvity i nauky ukrainy [in Ukrainian].

Khatuntseva, S.M. (2014). Samoosvita v strukturi samovdoskonalennia vchytelia [Self-Education in the Structure of Teacher’s Self-Improvement]. Aktualni problemy derzhavnoho upravlinnia, pedahohiky ta psykholohii, 1(10), 174-178. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM-=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/VKhnpu_filos_2018_51_12.pdf [in Ukrainian].

Kovalenko, N.V. (2009). Formuvannia samoosvitnoi kompetentnosti uchniv osnovnoi shkoly silskoi mistsevosti [Formation of Self-Educational Competence of Primary School Students in Rural Areas] [Ph.D. Thesis in Pedagogy, Sumskyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet imeni A.S. Makarenka]. Sumskyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet imeni A.S. Makarenka [in Ukrainian].

Kovalova O.A. (2018). Psykholohichni osoblyvosti rozvytku sotsialno-komunikatyvnoi kompetentnosti vchyteliv [Psychological peculiarities of social and communicative competence development of teachers] [Ph.D. Thesis in Psychology, Institute of a Gifted Child of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Kyiv, HSEE “Pereiaslav Khmelnytskyi State Pedagogical University named after Hryhorii Skovoroda”]. Institute of a Gifted Child of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Kyiv, HSEE “Pereyaslav Khmelnytskyi State Pedagogical University named after Hryhorii Skovoroda”. http://iris-psy.org.ua/cite/Diss_Kovaliova.pdf [in Ukrainian].

Krykun, V. D. (2018). Formuvannia inshomovnoi profesiinoi kompetentnosti maibutnikh mahistriv viiskovoho upravlinnia [Formation of foreign language professional competence of future masters of military management] [Ph.D. Thesis in Pedagogy, Nats. universytet oborony Ukrainy im. Ivana Cherniakhovskoho]. Nats. universytet oborony Ukrainy im. Ivana Cherniakhovskoho] [in Ukrainian].

Kudryk, L.H. (2020). Orhanizatsiia samovykhovannia osobystosti: navchalno-metodychnyi posibnyk dlia pedahohiv (materialy avtorskoi tvorcho I maisterni) [Organization of Self-Education of the Individual: Educational and Methodological Manual for Teachers]. Lviv: KZ LOR «LOIPPO» [in Ukrainian].

Liskovych, O.V. (2014). Formuvannia predmetnoi i kliuchovykh kompetentnostei uchniv osnovnoi shkoly u protsesi vyvchennia elektromahnitnykh yavyshch [Formation of Subject and Key Competencies of Secondary School Students in the Process of Studying of Electromagnetic Phenomena] [Ph.D. Thesis in Pedagogy, Kirovohradskyi derzhavnyi pedahohichnyi universytetimeni Volodymyra Vynnychenka]. Kirovohradskyi derzhavnyi pedahohichnyi universytetimeni Volodymyra Vynnychenka [in Ukrainian].

Lokshyna, O.I. (2014) «Kompetentnisna» ideia v osviti zarubizhzhia: uspikhy ta problemy realizatsii ["Competence" Idea in Education Abroad: Successes and Problems of Implementation]. Kompetentnisnyi pidkhid v osviti: teoretychni zasady i praktyka realizatsii, n.d., 51–58. https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/7124 [in Ukrainian].

Mack A. (2001). Kompetenzentwicklung. Innovatives Lehren und Lernen, 61 –63 [in German] [in Ukrainian].

Maistriuk, I.S. (2022). Samoosvita yak filosofska katehoriia [Self-Education as a Philosophical Category]. In Moralno-etychni imperatyvy skovorodynivskoi tradytsii: Materialy VII mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (3–4 hrudnia 2021 roku) (pp. 85-87). Kharkivskyi natsionalnyi pedahohichnyi universytet imeni H.S. Skovorody [in Ukrainian].

Maistriuk, I.S., & Ponomarova, N. O. (2021). Internet-resursy dlia orhanizatsikh samoosvity shkoliariv [Internet Resources for Organized Self-Education of School Students.]. In Naumovski chytannia: materialy XIX naukovo-praktychnoi konferentsii studentiv i molodykh vchenykh (23-24 lystopada 2021 r.) (pp. 76-77). n.d. [in Ukrainian].

Mosia, I.A. (2013). Formuvannia samoosvitnoi kompetentnosti maibutnikh kvalifikovanykh robitnykiv [Formation of Self-Education Competence of Future Skilled Workers] [Ph.D. Thesis in Pedagogy] [in Ukrainian].

Nebytova, I. (2022). Scientific and Pedagogical Support for Future Primary School Teachers during Teaching Practice. Educational Challenges, 27(1), 80-91. https://doi.org/10.34142/2709-7986.2022.27.1.07

Osodlo, V. I. (2010). Metodychni aspekty diahnostyky, formuvannia y rozvytku psykholohichnoi hotovnosti do profesiinoi diialnosti [Methodical Aspects of Diagnosis, Formation and Development of Psychological Readiness for Professional Activity]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Viiskovo-spetsialni nauky, 24–25 12, 1–123 [in Ukrainian].

Ovcharuk, O.V. (Ed.). (2004). Kompetentnisnyi pidkhid u suchasnii osviti: Svitovyi dosvid ta ukrainski perspektyvy. Kyiv: K.I.S. [in Ukrainian].

Roi, S.D. (2015). Samoosvitnia kompetentnist maibutnikh vchyteliv predmetiv humanitarnoho tsyklu, yii stunist ta struktura [Self-Educational Competence of Future Teachers of Humanities, its Nature and Structure], Nauka i osvita, 8, 125-129. https://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/doc/2015/JRN_8/26.pdf [in Ukrainian].

Savchenko. O.Ya. (2011). Kliuchovi kompetentnosti – innovatsiinyi rezultat shkilnoi osvity [Key competence – innovative result of school education]. Ridna shkola, 8-9, 4-8 [in Ukrainian].

Serhieienkova, O.P. (2017). Zhyttievyi uspikh yak kohnityvna katehoriia studentiv [Life Success as Students’ Cognitive Category]. Naukovyi visnyk MNU imeni V.O. Sukhomlynskoho. Psykholohichni nauky, 1(17), 163-168. http://mdu.edu.ua/wp-content/uploads/psihol-visnik-17-2017-30.pdf [in Ukrainian].

Stepanets, N.P. (2013). Kompetentnisna paradyhma v pidhotovtsi kadriv dlia sfery turyzmu [Competency Paradigm in the Training of Personnel for the Field of Tourism.]. Problemy suchasnoi pedahohichnoi osvity. Seriia: Pedahohika i psykholohiia, 39(3), 262-271 [in Ukrainian].

The Importance of Teaching. The Schools White Paper (2010). http://www.educationengland.org.uk/documents/pdfs/2010-white-paper-teaching.pdf [in Ukrainian].

Torichnyi, O. (2016). Formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnikh ofitseriv-prykordonnykiv zasobamy proektnoi diialnosti [Formation of Professional Competence of Future Officers Borderguards by Means of Project Activities Technique]. Visnyk Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy. Seriia: Pedahohika, 1, n.d. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadped_2016_1_10 [in Ukrainian].

Yahupov, V.V., & Svystun V.I. (2007). Kompetentnisnyi pidkhid do pidhotovky fakhivtsiv u systemi vyshchoi osvity [Competence Approach to the Training of Specialists in the System of Higher Education]. Naukovizapysky Kyievo-Mohylianskoi Akademii, 71, 3–8. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/6871 [in Ukrainian].

Yavorovska, T. (2018). Sotsialno-istorychni peredumovy rozvytku samoosvitnoi diialnosti osobystosti: teoretychnyi aspect [Socio-Historical Background of the Development of Self-Education: Theoretical Aspect]. Vytoky pedahohichnoi maisternosti, 15, 359-364. http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/5372/1/Javorska.pdf [in Ukrainian].

Zelnytskyi, A. M. (2012). Vyshcha viiskova osvita – problema harantuvannia yakosti [Higher Military Education is a Problem of Quality Assurance]. Visnyk Natsionalnoho aviatsiinoho universytetu, 1(26), 23–25 [in Ukrainian].

Ziaziun, I. A. (2001). Kulturna paradyhma v praktytsi humanitaryzatsii i humanizatsii suchasnoi osvity [Cultural Paradigm in the Practice of Humanization and Humanization of Modern Education]. In Kulturna polityka v Ukraini u konteksti 192 svitovykh transformatsiinykh protsesiv: materialy mizhnar. nauk.-prakt. konf. (m. Kyiv, 12–13 hrudnia 2000 r.) (pp. 40–43). Kyiv [in Ukrainian].

Downloads

Published

2022-10-23

How to Cite

Maistriuk, I., & Ponomarova, N. (2022). Concept Content and Structure of Self-Educational Competence of School Students in the Modern Educational Space. Educational Challenges, 27(2), 122-137. https://doi.org/10.34142/2709-7986.2022.27.2.09